Naturvård

Inom vårt område finns en naturstig och ett fågeltorn som kretsen förvaltar:
Haversjön, söder om Björnlunda, är platsen för vårt fågeltorn och där finns även en naturstig. Vi kommer också att i ett projekt utöka kunskapen om en våtmark nära Gnesta, vid Marksjön, där vi under 2019 kommer utföra inventeringar av bland annat arter i syfte att använda området för kurser, exkursioner och andra pedagogiska aktiviteter. Bland annat har vi funderat på att starta upp en slåtteraktivitet för att återställa en tidigare naturbetesmark med hotade arter.